Idea Mind

Polityka prywatności

Data wdrożenia Polityki Prywatności i Plików Cookies: 01.09.2023

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@ideamind.pl

Administratorem danych osobowych jest IdeaMind Anita Lorenc, ul. Zorzy Polarnej 23/3, 05-500 Józefosław, tel.: + 48 600 099 845, biuro@ideamind.pl

Twoje dane osobowe podlegają ochronie i będą wykorzystywanie w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

Dobrowolne podanie danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji oraz wykonania obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, zgoda może być w dowolnym momencie wycofana w formie oświadczenia złożonego Administratorowi danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie dotychczas udzielonej zgody, tzn. przed jej wycofaniem.

Polityka prywatności w formularzu kontaktowym

Akceptując warunki polityki prywatności w formularzach kontaktowych dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym, przez firmę IdeaMind Anita Lorenc, w celu nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną przeze mnie za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego. Przyjmujesz do wiadomości, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie od zadania pytania do czasu załatwienia sprawy, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych). Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie przez Administratora odpowiedzi na korespondencję.

Cel i przewarzanie danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy lub świadczenia usług przez Administratora danych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, w związku z realizacją obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. marketing, realizacja roszczeń, współpraca, zachowanie bezpieczeństwa naszych usług i zapobiegania oszustwom, przetwarzanie płatności kartą kredytową.

Cel przetwarzaniaPrzetwarzane daneOkres przetwarzaniaPodstawa prawna
założenie i utrzymywanie Kontaimię i nazwisko,adres, email, IP, adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń, numer telefonu, nazwa, adres i/lub NIP prowadzonej działalności, jeśli zostaną podanedo czasu usunięcia Konta, z tym że dane o archiwalnych zamówieniach będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeńart. 6 ust. 1 lit. b RODO
otrzymywanie newsletteraimię, adres email, IPdo czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie newsletteraart. 6 ust. 1 lit. a RODO
zawarcie i wykonanie umowy za pośrednictwem sklepuimię i nazwisko, adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń, nazwa i adres prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane, adres e-mail, IP, numer telefonu, NIP- jeśli zostanie podany, numer rachunku bankowegodo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowyart. 6 ust. 1 lit. b RODO
realizacja obowiązków podatkowych i księgowych w związku z zawarciem umowyimię i nazwisko, adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń, nazwa i adres prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane, NIP- jeśli zostanie podany, numer rachunku bankowegodo czasu wykonania prawnie ciążących na Administratorze obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej (aktualnie 5 lat od końca roku kalendarzowego , w którym zawarto umowę)art. 6 ust. 1 lit. b RODO
rozpatrzenie reklamacji i odstąpienie od umowyimię i nazwisko, adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń, adres email, numer telefonudo czasu przedawnienia roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f RODO
dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniamiimię i nazwisko, adres zamieszkania lub/i adres do doręczeń, nazwa i adres prowadzonej działalności, jeśli zostaną podane, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, NIP- jeśli zostanie podany, numer rachunku bankowegodo czasu przedawnienia roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f RODO
dodawanie opinii i komentarzyimię i nazwisko. adres email, IPdo czasu cofnięcia zgody poprzez usunięcie opinii lub komentarzaart. 6 ust. 1 lit. f RODO
analiza aktywności na stronie internetowejimię i nazwisko, adres email, IP, data i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym, przybliżona lokalizacjadane zapisywane automatycznie podczas korzystania ze strony, przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwuart. 6 ust. 1 lit. f RODO
administrowanie stroną internetowąimię i nazwisko, adres email, IP, data i czas serwera, informacje o systemie operacyjnym
przybliżona lokalizacja
dane zapisywane automatycznie podczas korzystania ze strony, przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwuart. 6 ust. 1 lit. f RODO
marketing własnyImię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania lub/i adres do doręczeńdo czasu złożenia sprzeciwuart. 6 ust. 1 lit. f RODO

 Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) Czas nadejścia zapytania;
b) Czas wysłania odpowiedzi;
c) Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
d) Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
e) Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) Informacje o przeglądarce użytkownika;
g) Informacje o adresie IP;
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Odbiorcy Danych Osobowych

Dane osobowe są przekazywane tylko, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba. Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być dostawcy usług, podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek, podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie w dziedzinie informatyki, dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe czy pomoc prawną. Wskazane podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom oraz organom ścigania. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom współpracującym z Administratorem danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji zawartych umów.

Odbiorcami danych osobowych są zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w realizacji poszczególnych usług, w tym w szczególności:

 • hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 • dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać dane osobowe,
 • dostawca systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane, jeżeli jesteś subskrybentem newslettera,
 • dostawca systemu CRM, w którym przechowywane są dane w celu usprawnienia procesu obsługi klienta oraz w celach archiwalnych,
 • dostawca systemu do fakturowania, w którym przechowywane są dane w celu wystawienia faktury,
 • biuro rachunkowe, które przetwarza dane widoczne na fakturach,
 • podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej i obsługi płatności dokonywanych za pośrednictwem strony, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga dostępu do danych.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak np. służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Część operacji przetwarzania danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich, ale wyłącznie wówczas, gdy wynika to z korzystania z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • system mailingowy MailerLite, którego dostawcą jest Vercom S.A.,  Roosevelta 22, 60-829 Poznań, Poland – w zakresie Twojego imienia, adresu e-mail, adresu IP oraz informacji statystycznych związanych z Twoimi reakcjami na wysyłane przez nas wiadomości,
 • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.

Udostępnianie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie wynikało to z bieżących i uzasadnionych potrzeb (na przykład tak długo, jak będzie to niezbędne w celu kontaktowania się z Tobą) lub tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i wykonywania umów.

W sytuacji, gdy w związku z bieżącymi i uzasadnionymi potrzebami biznesowymi Administrator nie będzie musiał przetwarzać Twoich danych osobowych, zostaną one poddane anonimizacji lub usunięte z systemów oraz z kopii zapasowych, w sytuacji, gdy tylko stanie się to możliwe. W sytuacji, kiedy z przyczyn technicznych lub innych nie będzie można usunąć danych, zastosowane zostaną środki, mające na celu, aby Twoje dane osobowe zostały zablokowane przez dalszym przetwarzaniem. W rezultacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa.

Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne do celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

Profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na podmioty, których dane są przetwarzane. 

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z dowolnego spośród wymienionych praw, należy skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@ideamind.pl

Na żądanie zmiany, poprawienia lub usunięcia danych odpowiemy w terminie niezwłocznym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni. Zostaniesz również powiadomiony o podjętych działaniach.

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo. gov.pl).

W przypadku cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie niezwłocznie zablokowane, a dane usunięte, chyba, że są one niezbędne ze względu na prawnie ciążący na Administratorze obowiązek lub ze względu na uzasadniony interes Administratora. Sprzeciw ani cofnięcie zgody nie mają wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed wyrażeniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody.

Pliki cookies

Strona internetowa https://ideamind.pl/ oraz umieszczony na niej sklep wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu końcowym. Mogą one być odczytywane przez własny system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 

Cookies wykorzystywane są na podstawie zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy są one niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną są każdorazowo odblokowywane od momentu uzyskania zgody na korzystanie z nich.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać korzystanie z części funkcji dostępnych na stronie internetowej i w sklepie oraz powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Możliwe jest zarządzanie ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej poprzez blokowanie wszystkich lub wybranych plików cookies, jak również blokowanie plików cookies konkretnych witryn.

W każdej chwili można usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. 

Istnieje możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu strony internetowej https://ideamind.pl/ i sklepu poprzez mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala blokować niechciane pliki cookies.

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów sklepu, takich jak utrzymywanie sesji po zalogowaniu do konta, zapamiętanie ostatnio przeglądanych produktów oraz produktów dodanych do koszyka. 

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies. 

Pliki cookies własne wykorzystywane są również do obsługi m.in. mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków.

Korzystanie ze strony internetowej i sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strona internetowa i sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera służą do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

W ramach strony internetowej https://ideamind.pl/ funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich, takich jak: Google Analytics, Google Tag Manager, Google AdWords, Google AdSense, Facebook Custom Audiences, Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest (pliki cookies narzędzi społecznościowych), YouTube.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2023 roku.
 2. Zmiany Polityki Prywatności mogą być dokonywane w szczególności w przypadku zmian technologicznych lub zmian przepisów prawa.
 3. Klienci posiadający aktywne Konto na stronie internetowej ideamind.pl zostaną poinformowani drogą mailową w odpowiednim wyprzedzeniem o każdej zmianie Polityki Prywatności.
 4. Aktualna treść Polityki Prywatności jest dostępna jest w siedzibie Administratora, a ponadto jest umieszczona na stronie https://ideamind.pl/ oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres.
 5. Archiwalna treść Polityki Prywatności jest każdorazowo dostępna w siedzibie Administratora oraz może zostać przesłana na życzenie Klienta mailem na wskazany przez niego adres.